Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden

Indien je een sociale woning of appartement wenst te huren, dan dien je je eerst in te schrijven op de wachtlijst. Je dient te voldoen aan volgende inschrijvingsvoorwaarden:

 1. Leeftijdsvoorwaarde
 2. Inkomensvoorwaarde
 3. Eigendomsvoorwaarde
 4. Inschrijving bevolkingsregister of het vreemdelingenregister

De voorwaarden gelden voor:

 • De persoon die zich opgeeft als toekomstige referentiehuurder.
 • De persoon die de sociale huurwoning mee gaat bewonen en met de toekomstige referentiehuurder gehuwd is, of die met hem wettelijk samenwoont, of die zijn feitelijke partner is.

Leeftijdsvoorwaarde

Je kan alleen inschrijven als u 18 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kan je je alleen inschrijven, als je:

 • ontvoogd bent. Je hebt wettelijk geen ouders of familieleden die voor jou zorgen. Dit kan doordat je al gehuwd bent of doordat de familierechtbank dit beslist heeft.
 • al zelfstandig begeleid woont.
 • zelfstandig wilt wonen en een erkende dienst of ocmw je hierin begeleidt.

Je kan niet inschrijven, als je 18 jaar of ouder bent en de rechter je minderjarigheid verlengde.

Inkomensvoorwaarde

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen. Je moet dan een bewijs toevoegen van je inkomsten van de laatste 3 maanden.

Hoe hoog mag je inkomen zijn? Het maximale inkomen als je inschrijft in 2022:

Je gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2022
Alleenstaande25 850 EUR
Alleenstaande met handicap28 015 EUR
Iedere andere persoon zonder kinderen38 773 EUR
Verhoging per persoon ten laste*2 167 EUR

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt

Zit je in collectieve schuldenregeling, schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden. We hebben hiervoor dan ook een attest nodig.

Eigendomsvoorwaarde

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving. 
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking en je bent in het bezit van een attest invaliditeit van minstens 66 %. Dit samen met een attest van je huisarts die verklaart dat je woning onaangepast is.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

Je dient de eigendom te vervreemden/verkopen binnen het jaar na toewijzing van een sociale woning.

Inschrijving bevolkingsregister of het vreemdelingenregister

Om je in te schrijven voor een woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Ben je ingeschreven in het wachtregister, dan kunnen wij je niet inschrijven.

Ter informatie: taalkennisverplichting (basistaalvaardigheid Nederlands)

Voldoende kennis van het Nederlands is een huurdersverplichting. Dat betekent dat u voldoende Nederlands moet begrijpen en kunnen spreken als u in een sociale huurwoning gaat wonen. U krijgt 1 jaar de tijd om dit te bewijzen vanaf het moment dat u huurder geworden bent (dus 1 jaar NA aanvang van de huurovereenkomst), tenzij u vrijgesteld bent of uitstel gekregen hebt. Met basistaalvaardigheid Nederlands wordt het niveau van Nederlands bedoeld dat overeenstemt met niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.  

Voldoet u nog niet, kunt u contact opnemen met het ‘Agentschap Integratie en Inburgering’ 

contactpunt Dendermonde – Stationsstraat 8 – 9200 Dendermonde of www.integratie-inburgering.be